הודעה בעניין קבלת חיווי אשראי על פי חוק נתוני אשראי תשע"ו-2016

בהתאם להוראת חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016, הרינו להודיעך,
כי לשם בחינת התקשרותנו בעסקת אשראי עמך (לרבות: ניכיון שטר, ערבות להתחייבות אחר התחייבות לשיפוי וכן מתן אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות ולמעט שיווק של עסקת אשראי),
אנו נהיה רשאים לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי לגביך.
לשם קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי לגביך הכלולים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל.

בכבוד רב,
קבוצת מקסימוס