חדש באתר-  ניתן להגיש בקשה לביטול או הסבת עיסקה ישירות מאתר בתי עסק ללא צורך במילוי טפסים נוספים.
יש להכנס ללשונית עיסקאות ובפרטים הנוספים לעסקה ניתן למלא בקשה לביטול/הסבת עסקה